Nasza firma jest świadoma zagrożeń środowiskowych jakie niesie za sobą obsługa ładunków masowych suchych w obrocie portowo-morskim, dlatego też ochrona środowiska jest nieodłączną częścią naszej podstawowej działalności, czego przykładem jest nieustane wdrażanie nowych projektów ograniczających wpływ tych zagrożeń na najbliższe otoczenie.

Rozważając kolejne skuteczniejsze rozwiązania, kierujemy się międzynarodowymi standardami i praktykami popartymi najlepszą dostępną wiedzą i doświadczeniem Grupy HES International, w zakresie ograniczania niezorganizowanego pylenia.

Wypracowane rozwiązania wdrażamy na każdym etapie naszych działań, zarówno na etapie planowania jak i w trakcie procesów operacyjnych, czy też po ich zakończeniu.


W celu zminimalizowania wpływu operacyjnej działalności portowej MTMG na najbliższe otoczenie, terminal stosuje poniższe zabezpieczenia i rozwiązania:

(1) Zraszanie hałd węgla mieszaniną wody z celulozą w celu zabezpieczenia przed wywiewaniem pyłu przez wiatr z placów składowych.

(2) Zraszanie dużą ilością wody miejsc przeładunkowych i samego ładunku na środkach transportu co zapobiega podnoszeniu pyłów podczas przeładunków.

(3) Wykorzystanie nowoczesnych osłoniętych chwytaków, którymi MTMG prowadzi przeładunki,
z zachowaniem maksymalnego opuszczania chwytaków do wnętrza ładowni statkowych lub nad pryzmę, czy też skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego bądź wagonu kolejowego, takie prowadzenie przeładunków pozwala na znaczne ograniczenie emisji pyłów.

(4) Ograniczenie wędrujących pyłów poprzez zastosowanie ścian osłonowych/oporowych.

(5) Zamiatanie na sucho pyłu z ciągów komunikacyjnych i placów na terminalu, celem wyeliminowania przenoszenia się pyłu na kołach przez wjeżdżające i wyjeżdżające na/z terminal samochody oraz unoszenia się ich w powietrzu.

(6) Sukcesywnie, regularne mechaniczne oczyszczanie, zraszanie wodą, zamiatanie ciągów komunikacyjnych i placów na terminalu, z jednoczesnym odsysaniem pyłów – wykonywane przez specjalistyczną zamiatarkę typu BRODDWAY i JOHNSTON.

Wprowadzone zostały też dodatkowe zabezpieczenia i rozwiązania ograniczające wpływ niezorganizowanego pylenia na środowisko:

(1) Bardziej restrykcyjne procedury przeładunkowe wprowadzone Zarządzeniem, t.j.:

– bezwzględny zakaz załadunku i rozładunku ładunków sypkich w stanie suchym, z placów i zasobni odkrytych na/z środków transportu,
– zakaz przeładunku w relacjach burtowych ładunków sypkich przy sile wiatru powyżej 6 stopni w skali Beauforta (było 8 stopni),
– ograniczanie przemieszczania ładunku na placach i w zasobniach,
– ograniczenie przeładunku ładunków sypkich przy silnym wietrze, w przypadku wiatrów o kierunku północnym i wschodnim,
– maksymalne opuszczanie chwytaków do wnętrza ładowni lub na pryzmę tak, aby ograniczyć pylenie ze spadającego ładunku,
obowiązek polewania wodą węgla składowanego na placu podczas rozładunku statku.

(2) Zakup 2 agregatów mgły z beczkami kołowymi o pojemności 10.000 litrów każda, do zraszania węgla/koksu, w celu wytworzenia kurtyn ograniczających migrujące pyły w trakcie przeładunków – w trakcie realizacji.

(3) Zakup krytego przenośnika taśmowego ze zraszaczami typu Telestack, m.in. w celu ograniczania pylenia powstającego podczas przemieszczania ładunków na terenie terminalu – w trakcie realizacji.

(4) Zakup nowego żurawia szynowego Q40t Ardelt z większą objętością chwytaka – ograniczenie emisji pyłu przez zmniejszenie liczby pojedynczych operacji przeładunkowych – podpisana w dniu 13.08.2018 umowa zakupu, dostawa w trakcie realizacji.

(5) Zakup i usytuowanie na wyjeździe z terminalu urządzenie do czyszczenia podwozia i kół, celem wyeliminowania przenoszenia pyłu przez samochody poza teren terminalu – w trakcie realizacji.

(6) Montaż testowych wskaźników jakości powietrza monitorujących pomiary pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10.

(7) Bieżące monitorowanie prognoz kierunków i siły wiatrów.

Ponadto zgodnie z naszą polityką inwestycyjną, stopniowo wymieniamy istniejące żurawie i sprzęt na nowy, wyposażony w chwytaki i łyżki o większej pojemności. Skutkować to będzie zmniejszeniem liczby pojedynczych operacji przeładunkowych i w konsekwencji zmniejszeniem emisji pyłów, przy obsłudze tej samej masy ładunkowej.